Algemene voorwaarden & klachtenregeling

Bij het starten van een coachtraject bij Esthers Coaching wordt een behandelovereenkomst gesloten. De voorwaarden hieronder staan in deze overeenkomst.

Dossier

In het dossier worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geloofsovertuiging
 • Beroep/Opleiding
 • Hobby’s en/of kwaliteiten
 • Gezinssamenstelling/netwerk
 • Relevante zaken uit medische en psychische voorgeschiedenis
 • Behandelovereenkomst met de hulpvraag en behandeldoel(en)
 • Dossier met voortgang van het behandelproces

Aan de cliënt wordt van tevoren toestemming gevraagd om deze gegevens op te slaan.

Het dossier wordt 20 jaar bewaard volgens de wet WGBO. Dit staat beschreven in de privacyverklaring van Esthers Coaching (Deze staat op de website www.estherscoaching.nl of is op te vragen via esther@estherscoaching.nl) Hierin is ook te lezen hoe de cliënt de toestemming voor het bewaren van gegevens in kan trekken, het dossier aan kan laten passen en hoe de cliënt inzage kan krijgen in het dossier.

Verwachtingen

Wat de cliënt mag verwachten van Esthers Coaching:

 • Professionele begeleiding in de door de cliënt ingebrachte hulpvraag. Het proces van de cliënt op gang krijgen en houden.
 • Het opstellen van een behandelplan die de klacht, de hulpvraag en het doel van de sessies in het coachtraject bepaalt.
 • Voorbereiding voor elke sessie en verslaglegging na/tijdens de sessie.
 • Geheimhouding zoals vastgelegd in de privacyverklaring van Esthers Coaching.
 • Oordeelvrije aandacht.
 • Het waarborgen van autonomie van de cliënt.

Wat Esthers Coaching van de cliënt verwacht:

 • Het verstrekken van relevante informatie.
 • Het ondertekenen van de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Toestemming geven voor het opstellen- en bewaren van het dossier. (Zie ook de privacyverklaring).
 • Thuiswerk opdrachten doen die eventueel gegeven kunnen worden door de coach.
 • Op tijd op de afspraak komen of op tijd annuleren (zie ‘Betalingen’).
 • Facturen betalen binnen de gestelde termijn.
 • Bij afronding of tussentijds stoppen van een traject wordt er minimaal één sessie gebruikt om op een goede manier af te ronden.

Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent over de coaching of de coach, hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf en hopen we samen tot een oplossing te kunnen komen. Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid je te beroepen op een klachtenfunctionaris. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Esthers Coaching maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris via de NFG.  Hier kun je er meer over lezen:  https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Opzegging en annulering

De behandelovereenkomst kan op elk moment beëindigd worden. Dit gebeurt in goed overleg tussen coach en cliënt. Bij afronden of tussentijds stoppen van het traject vindt er nog minimaal één coachsessie plaats ter afronding, tenzij dit echt niet mogelijk is.

In geval van ziekte of tijdelijk- of blijvende arbeidsongeschiktheid van de hulpverlener/coach zal er gezocht worden naar vervanging als de cliënt dit wenst. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt de hulpverlener/coach ontslagen van het nakomen van de, in de behandelovereenkomst gestelde plicht.

Betalingen

 • De kosten van een coachsessie van één uur zijn: 75 euro inclusief BTW (per 01-01-2023)
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak wordt er een gereduceerd tarief in rekening gebracht.
 • De cliënt ontvangt een factuur aan het begin van de maand. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.Lukt dit niet door omstandigheden? Overleg dan met de coach.
 • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsplicht heeft voldaan.